Jo notaris by de oan- en ferkeap fan ûnreplik goed

Wy binne thús yn alle notariële wurksumheden oangeande jo hûs en oar ûnreplik goed, lykas bedriuwsgebouwen en stikken grien. Op dizze siden fine jo in seleksje fan ûnderwerpen dy't by ús kantoar oan bod komme. Wolle jo mear ynformaasje of wolle jo in ôfspraak meitsje foar in advyspetear? Nim dan kontakt mei ús op, jo kinne ús belje, maile én appe!

Keapoerienkomst

Wenning kocht of ferkocht? Wy kinne jo keapoerienkomst opstelle. Sa steane alle ôfspraken dúdlik en binend op papier.

Oerdracht wenning

Jo wenning ferkocht? Lit de oerdracht plakhawwe by ús notariskantoar yn Surhústerfean.

Hypoteken

Slute jo jo hypoteek oer? Lit it fêstlizze fia Sekuer Notarissen.

Hiemtsjinstberheid

Lis hiemtsjinstberheid, lykas it rjocht fan paad, altyd fêst yn in notariële akte.

Oaren oer Sekuer

“In onze situatie heeft het kadaster een erfgrens aangepast na het passeren van de akte.Dit hadden ze nog nooit meegemaakt maar wel correct afgehandeld.”

- Ralf

“Goed en plezierig gesprek gehad met de notaris. De belangrijke punten uit de akte van levering en hypotheek akte zijn tot in detail uitgelegd. Ook de voorbereiding door een collega was keurig geregeld.”

- R. Deelstra

Columns

Wisten jo dat?

Schenke mei de waarme hân tûk weaze kin?

Lês mear

Column over het verplichte energielabel Vraag bij verkoopplannen van uw woning nu “halje trawalje” uw energielabel aan

Tegenwoordig is het verplicht om bij verkoop van uw woning aan de koper een energielabel te overhandigen. Heeft u dit goed geregeld?

Woning kopen? Laat de verdeling vastleggen bij Mook de Notaris.

Column over de aanschaf van een eigen woning Van doel om samen een huis te kopen? Machtig mooi!

Samen een huis kopen? Machtig mooi! Maar wat als het niet meer klikt? Of als een van de twee overlijdt?